Eko Okul

EKO OKUL NEDİR?

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır.

Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.

Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır.

Yeşil Bayrak; uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir ekoetikettir. Ödülün geçerlilik süresi iki yıldır, her dönem sonunda yenilenmesi gerekir. Bu anlamda EkoOkullar, uzun erimli bir programdır.

ÖĞRENCİLER AÇISINDAN EKO OKUL

– Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,

– Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,

– Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir,

– İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,

– Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,

– Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,

– Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Bunların yanında programın okula faydaları şöyledir;

– Temizlik ve düzenini sürekli kılar,

– Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,

– Okul öğrencilerce sahiplenilir,

– Okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,

– Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,

– İsterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.

Eko-Okullar Programı 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibari ile  67  ülkede uygulanmaktadır. Eko-Okullar Programı kapsamında 52.700’den fazla okula, 19 milyon’dan fazla öğrenciye ve 2 milyon öğretmene ulaşılmıştır. 

EKO – TİM

Farklı sınıflardan seçilen öğrenciler ve bir koordinatör öğretmenden oluşmaktadır. Eko – Tim, programın okuldaki yürütücüsüdür. Koordinatör öğretmen ile işbirliği yapar. Çeşitli etkinliklerde yer alarak Eko – Okul programı hakkında okuldaki arkadaşlarını bilinçlendirmeye çalışır.

EKO OKUL ÇALIŞMA ALANIMIZ

BJK Kabataş Vakfı Ortaokulu olarak 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Eko-Okullar Projesi kapsamında 2 yıl “Geri Dönüşüm” konusu üzerinde çalışacağız.

Koordinatör Öğretmenler

Seda YAPA

Mirkan Kemal ALP